Vad är ett kultursystem?

Kultursystem i Västra Götaland
Skördemarknad i Ålgårds kvarns lada

Kultursystem?

Kultur och kulturaktörer har stor betydelse för platsers utveckling. Om många kulturaktörer verkar inom samma gemensamma område kan det uppstå en klusterverkan som stärker både den enskilde kulturaktören som hela platsen.

Ett kultursystem innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat geografiskt område betraktas i ett systemperspektiv där de ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen.

Västra Götalandsregionen har i era omgångar gjort satsningar på att stärka lokala kultursystem som ett sätt att främja Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)
Nu är det dags igen….

Karta Västra Götalandsregionen med fem kultursystem

Fem platser har fått förstudiemedel för att stärka sitt kultursystem.

  • Kultursystem Östra Orust
  • Kultursystem Fåglavik
  • Kultursystem Kinnekulle
  • Kultursystem Gathenhielm
  • Kultursystem Bottnafjorden
Anna Henriksson & Carl Bäcksten framför Annas låtar hos Klubb Kakor & Kultur, ett arrangemang från orustKONST

Hur går det till?

Satsningen syftar inte till att skapa nya kulturyttringar, utan att stärka systemet långsiktigt.

Kultursystemssatsningen är indelad i två faser.

Etapp I: Förankring, Kartläggning och Analys.
januari 2020 – april 2020

Ny ansökan och beslut i VGR Kulturnämnd

Etapp II: Gemensam målbild, Handlingsplan, Organisation och Finansiering.
juni 2020 – juni 2021

Resultatet av arbetet skall vara starkare samverkan, gemensamma mål och en plan för att nå dem.

Det är Kultursystemet självt som driver arbetet genom lokala processledare. VGR går in med processtöd.

Arbetet är tänkt att följa den process för platsutveckling som utarbetats inom ramen för projekt ”Hållbara Platser”

Flödesschema Kultursystemsprocessen
Muralmålning på Slussen av Sadia Hussain från projektet MUMA

Projektet MUMA (målningen av Sadia Hussain vid Slussen) – Exempel på synergi:
Konst – Besöksnäring – Identitetsskapande – Hembygdshistoria / Kvinnohistoria: det vill säga konstnärsdriven platsutveckling

ETAPP I

Förankring: Identifiera och involvera alla relevanta aktörer på platsen. Göra en aktörskarta
Säkerställa engagemang från kommunen.

Kartläggning: Genom statistik, LEA, intevjuer, enkäter eller workshops samla fakta om platsen
Ta reda på vad de olika aktörerna har för framtidsbild och vilka utmaningar och möjligheter som nns.

Analys: Med utgångspunkt i kartläggningen identi era vilka områden man behöver fokusera mera på för att stärka systemet och platsen.

ETAPP II

Gemensam målbild: Ta fram en gemensam målbild och prioriterade, strategiska och långsiktiga mål som aktörerna på platsen kan samverka kring.

Handlingsplan: Ta fram en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att nå de långsiktiga målen. Fördela ansvar för genomförandet och beskriv resurser som krävs.

Organisation och resurser: Säkerställa att man arbetar vidare tillsammans med att genomföra och uppdatera handlingsplanen och beskriva hur resurser tillförs systemet.

Byggare pekar med hela handen

Regionalt Processtöd

Processtödet kommer från VGRs Förvaltning för Kulturutveckling (fd. Västarvet och Kultur i Väst).

Processtödets roll är: Bollplank för processledaren i kultursystemet, dörröppnare i VGR, part i dialog med kommun och kommunalför- bund, regional överblick samt hålla ihop de olika kultursystemens arbete.

• Östra Orust – Björn Ohlén, Eva Pettersson
• Bottnafjorden – Eva Pettersson, Björn Ohlén
• Kinnekulle – Anders Nilsson, Karin Lundmark
• Fåglavik – Björn Ohlén, Anders Nilsson
• Gathenhielmska – Karin Lundmark, Björn Ohlén

Beslut om medel och administrativa frågor om ansökan och redovisning Sofia Lubian, Koncernavdelning Kultur VGR.