Categories
Kartläggning av östra Orust Östra Orust framtid

Tre utvecklingsområden

Tre utvecklingsområden för östra Orust sticker ut i materialet vi analyserat. Mål och drömmar kopplade till dessa återkommer ständigt och prioriteras högst. Det handlar om (1) SAMVERKAN, (2) LOKALER och (3) HÅLLBARA TRANSPORTER

Samverkan behöver utvecklas på fem olika plan, samverkan kulturaktörer emellan, samverkan mellan inflyttade och infödda, samverkan med och inom det lokala näringslivet, samverkan med kommunen och samverkan med omkringliggande kommuner. Vi behöver fortsätta med att identifiera gemensamma mål och hur de kan nås. Nu finns det flera föreningar med visioner som delvis sammanfaller och delvis går isär. I vissa fall vill vi lösa samma saker men på lite olika sätt eller på olika platser. En större samstämmighet skulle sannolikt frigöra en del handlingskraft och mer riktade resurser. Samtidigt är det väldigt viktigt att inte kväsa varandras initiativ, tvärtom stötta. Det finns utöver föreningarna gott om små företag och kreativa personer som kan få mer nytta av varandra än nu. Gemensamt kan vi lyfta fram och synliggöra den rikedom som finns i området.

Tillgången till lokaler, eller platser, på östra Orust behöver utvecklas för att tillgodose tre olika behov: behovet av platser att mötas på, behovet av arbetsplatser där kulturutövare kan arbeta omgivna av kollegor och platser för publika evenemang. Idag är de mötesplatser som finns i stor utsträckning privata. Kulturarbetare arbetar vanligtvis isolerade i, eller i anslutning till, hemmet. Det finns starka önskemål om gemensamma mötes- och arbetsplatser. Vi behöver konkret undersöka tillgången på lokaler, möjligheter till nybyggen och ombyggnation, vilka lokaler som lämpar sig bäst för olika ändamål, vilka svårigheter och tillgångar som finns kopplade till olika platser, hur uppbyggandet, förvaltande och användande av lokalerna kan organiseras och hur en lokal som ska rymma de behov vi har identifierat kan finansieras.

Möjligheterna till hållbara persontransporter/transporter på östra Orust behöver också utvecklas. Vi ser många tankar kring att man vill kunna röra sig utan bil. Transportfrågan handlar dels om de reguljära transportbehoven för boende och verksamma i området, där nya lösningar skulle bli både tid- och kostnadsbesparande samtidigt som Orusts transportrelaterade utsläpp av CO2 skulle minska; dels om besökares upplevelsekopplade transportbehov, som ser annorlunda ut i tid och i genomförande.

Nya erbjudanden av gränsöverskridande karaktär skulle kunna ta form, där Orusts unika kombination av kustsamhällen, landsbygd, besöksmål, vandrings- och cykelleder kan utnyttjas för destinationsturism för dagsturer eller längre vistelser och inkludera besök hos konstnärer, gallerier, ateljéer, butiker, matkulturupplevelser med mera. Cykeluthyrning av återbrukscyklar kopplat till båtturer och kombinerade natur-, odlings- och kulturupplevelser kan bli ett signum för östra Orust.

Dynamik, livskvalitet, attraktivitet

Ett annat sätt att se på det skulle kunna ge följande tre utvecklingsområden:

  • Dynamik
  • Livskvalitet / Kvalitet
  • Attraktivitet

Hur kan intressanta kontraster skapa attraktivitet och kvalitet? Utgångspunkten är att det krävs polaritet för att attraktion ska uppstå. Genom att ta vara på dynamiken kan nya konstellationer uppstå som ökar möjligheterna till åretruntliv och självförsörjning (någon kan något som någon annan inte kan, någon har något som någon annan inte har) där det ena leder till det andra.

Kan man sedan beskriva vad som pågår på östra Orust skapar det nyfikenhet, som i förlängningen kan bidra till att Orust uppfattas som en attraktiv plats att leva och verka på.

Länk till: Statistik- och analysarbetet vi gjorde inför ny ansökan till Kultursystemet Etapp 2.

Länk till: Om hållbarhet i östra Orust Kultursystem

Länk till: Analys efter workshop och grupparbeten under
perioden 1:a mars – 15:e april 2020.

.