Categories
Kartläggning av östra Orust

Statistik och analys

Statistik och analys – sammanfattning

Analysen av statistiken pekar på ett antal faktorer som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av kultursystemet. Befolkningen i området är 9 500 personer, varav 2 500 över 65 år. Många av dessa har både tid, förmåga och vilja att medverka i utvecklingen av östra Orust. Samtidigt visar befolkningsfördelningen på behovet av inflyttning för att säkra skatte-underlag och samhällsservice.

60 % av befolkningen bor utanför tätorterna, vilket ställer krav på hållbara transportlösningar. Nära 3 000 fastigheter är inte permanentbostäder. Här finns en resurs för uthyrning och boende för att testa att bosätta sig på östra Orust. 53 % av de yrkesverksamma pendlar ut från området i lika stora delar till Göteborg, Stenungssund och övriga Orust. Jordbruk, skogsbruk och fiske dominerar som verksamheter, följt av byggverksamhet. För det fortsatta arbetet ska vi analysera bland annat följande aspekter: mångsyssleri, odling, självhushållning och hur konsumtionsmönster ser ut.

Statistik och analys

I vårt arbete med statistik och analys har vi utgått ifrån flera olika material. Vi började med att titta på material som fanns hos Orust kommun. Därefter beställde vi underlag för en LEA, Lokalekonomisk Analys från SCB med östra Orust som avgränsning, Henån, Varekil och Svanesund inkluderade. Ett givande samtal med Ulla Herlitz på Hela Sverige ska leva, metodboxen för Grön LEA och en titt på hur man har arbetat i andra områden vidgade förståelsen för hur en gemensam kartläggning och analys kan hjälpa till i formulerandet av mål och handlingsplan.

Ett collage av Chalmers 13 fördjupningsprojekt ”Ett framtida hållbart Orust”
Ett collage av Chalmers 13 fördjupningsprojekt ”Ett framtida hållbart Orust”. För att läsa mer och ta del av arbetena, besök: https://bit.ly/2Y0EgJR

Ett framtida hållbart Orust – Chalmers

Vi har haft stor nytta av materialet ”Ett framtida hållbart Orust” (https://bit.ly/2Y0EgJR) som har tagits fram under en kurs i hållbar samhällsutveckling på Chalmers tekniska högskola i samarbete med Orust kommun. Det består av analys och strategier utifrån statistik, inventeringar och intervjuer samt av fördjupningsarbeten, varav flera är knutna till platser på östra Orust, till exempel Utsikten Ekoby, Ålgård och Myckleby.

Historisk översikt

Orust har varit bebott länge, den första bosättningen som hittats är nästan 11 000 år gammal. Långt in på 1900-talet bestod Orust av åtta oberoende fiskekommuner på västkusten och tre jordbrukskommuner på inlandet. I slutet av 1800-talet bodde 19 000 människor på̊ ön, de flesta i de västra delarna. Fram till 1960-talet minskade invånarantalet till endast 8 500 invånare. När Tjörnbron och Nötesundsbron sedan byggdes utvecklades den östra kusten. Henån utvecklades där vägarna mellan broarna korsades, och blev ganska sent huvudort i kommunen.

Reflektion och siffror

Här följer några av de reflektioner som vi har gjort under arbetet med statistik, kartläggning och analys.

Sommarhus, fördelning på Orust

Befolkning

Orust kommun har drygt 15 000 åretruntboende  invånare. Östra Orust med Henån, Varekil och Svanesund inkluderat har 9507 invånare (2018). Två tredjedelar av den bofasta befolkningen bor alltså på östra Orust. Sommartid växer befolkningen till cirka 60 000. Vilka dessa 45 000 delårsboende är, och var på ön de bor, syns inte i statistiken eftersom de är folkbokförda på annan ort. I det avgränsade området finns 49,6 invånare per kvadratkilometer, jämför med 39,4 invånare/kvadratkilometer på hela Orust, 25,4 invånare/kvadratkilometer i hela Sverige, medan till exempel Hultsfred har 12,7 invånare/kvadratkilometer, Orsa kommun har 4 invånare/kvadratkilometer och Gällivare 1,1 invånare/kvadratkilometer.

Befolkning åldersfördelning östra Orust 2018-12-31, diagram

Medelåldern på Orust är 47,5 år, jämfört med 41,3 år i riket och ön har en åldrande befolkning. Åldersfördelning på östra Orust 2018 ser ut såhär: 0-6 år 669 personer, 7-15 år 911 personer, 16-24 år 871 personer, 25-44 år 1 876 personer, 45-64 år 2 601 personer, 65- år 2 579 personer. Orust kommun står inför ett problem med att en stigande andel av befolkningen tillhör de äldre åldersgrupperna, därmed får man en förhållandevis liten andel personer i arbetsför ålder och få som bidrar med skatteintäkter. Det är en problematik som kommunen är medveten om. Vi tror att uppbyggandet av ett kultursystem långsiktigt kan vara till hjälp, genom att öka områdets attraktivitet så att fler unga stannar och flyttar in i området samt genom ökade möjligheter till arbetstillfällen. Det går även att se de många äldre, ca 2 500 personer över 64 år, som en tillgång. De har gott om tid att använda, både som producenter och konsumenter av det som erbjuds inom kultursystemet.

In- och utflyttning

Östra Orust har under de senaste sju åren haft en något större inflyttning är utflyttning. Det kan handla om att Göteborg växer, och därmed även inflyttningen till kommuner på pendlingsavstånd, men också om attraktivitet. Orust klassas som en tätortsnära landsbygdskommun. Vilka är det som flyttar hit och kan vi locka fler? Hur når vi dem? Vi tycker oss kunna se att till exempel Orust Waldorfskola, Utsikten ekoby och Slussens pensionat bidrar till att locka hit invånare som ser ekologisk och social hållbarhet samt kultur som viktiga faktorer för sitt val, utöver den vackra natur som området erbjuder. Även arkitekturstudenterna från Chalmers har identifierat Orust Waldorfskola, Föreningen Ålgård, ekobyn och ett strakt engagemang för ekologisk hållbarhet som möjlig grund för inflyttning. I arbetet med ett kultursystem hoppas vi kunna lyfta fram det som området redan erbjuder på ett sådant sätt att det lockar fler boende och sommargäster som sedan själva kan bidra till att bygga upp ett starkare kluster av kultur- och hållbarhetsintresserade människor.

Flyttningar och nettoflyttningar 2018 i åldersklasser, diagram över östra Orust

Endast i åldersgruppen 17-24 år övervägde utflyttningarna under 2018. Att det ser ut så i just den åldersgruppen är inte så konstigt då möjligheterna till högre studier på Orust är mycket begränsade.

Det vore intressant att se hur många av dem som flyttar ut ur området för studier som kommer tillbaka senare i livet. Kan något göras för att öka attraktivitet och livskvalitet för den åldersgruppen? Man kan förstås också se det som en tillgång att unga människor ser sig om lite i världen (innan de eventuellt åter slår sig ner i hembygden), liksom att erfarenheterna av lantlig uppväxt, med andra berättelser än de urbana, finns representerade på skolor, arbetsplatser och bland vänner även i städer runt om i landet.

Inflyttade och infödda

Under arbetet med kultursystemet, i projektgruppen och på det stora mötet den 1:a mars återkommer ständigt funderingar kring skillnaderna mellan dem som har bott på Orust sedan generationer tillbaka och dem som är inflyttade. Av dem som har visat intresse av att ingå i en samverkan kring kultur och kreativa näringar finns en tydlig överrepresentation av personer som har flyttat till ön, ofta från storstadsområden. Vi noterar att det i den gruppen finns fler personer med akademisk bakgrund än på Orust som helhet och intresset för kultur är stor. Många uttrycker att de vill ta med sig den kulturella och sociala rikedom som de hade i staden. Hos vissa av dem som är födda och uppvuxna på Orust finns en avvaktande inställning till de inflyttade. Den tog sig till exempel tydliga uttryck då detaljplanen för Utsikten ekoby överklagades till högsta instans. Några av de personer som då uttryckte skepticism är dock numera vänner till boende i ekobyn och deltar i Föreningen Ålgårds aktiviteter.

Hur kan vi hitta bryggor mellan olika grupper? Kan vi lösa gemensamma problem med hjälp av olikheterna. Kanske kan till exempel vi som är mest intresserade av kultur- och hållbarhetsfrågor ha nytta av entreprenörsandan och förmågan och vanan vid att ta hjälp av varandra i lokalsamhället. Kan de fysiska mötesplatserna också främja möten över de sociala gränserna? I fördjupningsarbetet ”Växande nav” har Chalmers-studenter sett en resurs i ett antal lokala organisationer, föreningar och små och medelstora företag inom konst och hantverk, såväl som lokala bönder. En annan resurs de såg var Myckleby skola med sina tomma lokaler. De iakttog att kopplingarna behövde stärkas mellan olika parallella nätverk i området. De konstaterade att det pågår många goda initiativ kring Myckleby men i vissa fall utan kontakter sinsemellan. De visade på hur nätverken och initiativen skulle kunna mötas i de nu tomma lokalerna.

Växande Nav, affisch från Chalmers arkitekturskola
En utförligare presentation av Chalmers fördjupningsprojekt ”Växande nav” finns på: https://bit.ly/2Y0EgJR

Vi ser att liknade bryggor byggs på många andra platser i Sverige och att man i olika delar av landet brottas med liknande dilemman. En reflektion, eller ett antagande, är att den processen ännu inte har kommit så långt på östra Orust. Skattungbyn utanför Orsa är exempel på en by där en folkhögskola sedan 70-talet har ökat inflyttningen och bidragit till bevarande av affär och skolor. I Dellenbygden var gröna vågen stor under 70-talet; man möttes bland annat genom intresset för folkmusiken och på spelmansstämmor. Nyligen beskrev Hälsinglands museum i en rapport hur de som flyttade in då har bidragit till en positiv samhällsutveckling. Orust Waldorfskola som har bidragit till inflyttning på östra Orust startade 1995. Slussens pensionat har under samma tidsperiod bidragit till att sätta Slussen på kartan som en kulturell plats med imponerande musikutbud.

De här olikheterna och det sociala klimatet ligger delvis också till grund för svårigheterna att få gehör hos den politiska majoriteten i Orust kommun för de frågor vi tar upp. Vi möter med lätthet enskilda tjänstemän och politiker men det finns en generell skepticism och kulturfrågor står inte högt på den politiska agendan. Viljan hos gruppen med många inflyttade att generera samhällsnytta och attraktivitet betraktas ibland som framfusighet och egenintressen. Även här ser vi det som viktigt att bygga bryggor och ömsesidig förståelse. Ulla Herlitzs och Hans Aréns skrift ”Den första samhällsnivån – lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling” (som vi fick del av efter kontakten om Grön LEA) gav en aha-upplevelse kring hur stor del av samhällsengagemanget i Sverige har förflyttats från politik till civilsamhälle. Där finns också konkreta exempel på hur man har arbetat i olika områden för att föra samman engagemanget i civilsamhället och de politiska besluten. I skriften finns dessutom exempel på hur Röstånga och andra bygder har löst ekonomiska och organisatoriska dilemman som liknar våra. Att under fortsatt arbete bjuda in personer som kan ge liknande kunskap och inspiration tror vi kan vara mycket värdefullt för östra Orust kultursystem.

Samhällsservice

Cirka 60 % av befolkningen bor utanför centralorterna. Det finns befolkningsunderlag för att upprätthålla grundläggande service. Den är dock centrerad till Henån och Svanesund. De små affärer som tidigare legat utspridda i bygden är nu bostäder eller står tomma. Bilberoendet är stort och kollektivtrafiken gles. Det är påtagligt att det finns en jämt spridd bebyggelse på östra Orust, utöver de samhällen som har nämnts finns inte så tydligt avgränsade byar. Det försvårar skapandet av gemensamma mötesplatser utanför central-orten. Det finns inte någon given punkt där alla samlas. Samtidigt är just det ett behov som har identifierats, både av dem som visat intresse för kultursystemet och av de utifrån kommande studenterna från Chalmers, där bland annat ett fördjupningsarbete tittar på genusperspektiv i samhällsplaneringen och förespråkar lättillgänglig service och mötesplatser nära där människor lever och rör sig.

Tillgång till vardagsservice, karta över Orust

En drivkraft i kultursystemet är önskan om en landsbygd där vi kan tillgodose stor del av våra behov utan att resa iväg, inta bara de mest basala behoven utan även möjligheter till givande arbeten och ett rikt socialt och kulturellt utbyte. Ett av fördjupningsarbetena i ”Ett framtida hållbart Orust” visar hur man genom att utveckla cykelrutter mellan cykelstationer skulle kunna främja hållbara och hälsosamma vardagstransporter samt besöksnäringen. Att koppla den idén till Orust Kretsloppsakademis tanke om återbruk av cyklar i före detta mejeriet i Vräland ligger nära till hands.

Framtidsscenario, cykling på Orust, diagram från Chalmers

I relation till att behovet av att förflytta sig i området har blivit en återkommande fråga i arbetet med kartläggning och analys är det intressant att det finns 41 företag som arbetar med transport/magasinering på östra Orust. De sysselsätter 232 personer. Finns det någon lösning att hitta i samarbete med dessa företag?

Fastigheter och bostäder

Av vårt avgränsade områdes fastigheter är 12 % lantbruk, 86 % småhus och 2 % hyreshus. Nära 3 000 fastigheter (varav drygt 2 000 är småhusfastigheter) av cirka 6 300 fastigheter räknas som obebodda. En fråga vi ställer oss är hur många av dessa fastigheter som har hus som står tomma och skulle kunna vara aktuella för uthyrning, försäljning eller varför inte residency-verksamhet med inbjudna bild- och scenkonstnärer, författare och tonsättare. Vi anar också ett behov av övernattningsmöjligheter för besökare. För kultursystemet är det viktigt att det finns sovplatser i samband med evenemang, andra arrangemang, kurser, workshops med mera.

Vi tycker oss också ha sett ett behov av boenden att hyra för inflyttande familjer. Bland annat genom Waldorfskolan och ekobyn har vi mött många familjer med intresse av att flytta till området. Tillgången till boende, arbeten lokalt och pendlingsavstånd till arbete är viktiga faktorer för om de faktiskt bosätter sig här. I Utsikten ekoby planeras, förutom en större lokal, fler boenden. Att skapa boenden med social och miljömässig hållbarhet, gärna i form av hyreshus, kooperativa hyresrätter eller någon form av kollektiva lösningar är något som återkommer i flera Chalmers-arbeten.

Utbildning och arbete

Av befolkningen mellan 25 och 64 år har 13 % endast förgymnasialutbildning, 53 % har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå och 33 % har eftergymnasial utbildning. (2019) Det är generellt en lägre utbildningsnivå än i riket som helhet.

I åldersgruppen 16-24 år finns ett påtagligt antal unga personer som har högre inkomster än samma åldersgrupp i riket, både pojkar och flickor. Troligt utifrån statistiken är att många av dem har sommararbete men att det även finns en hel del individer i åldersgruppen med fast arbete som tjänar sitt eget uppehälle. Det befäster den iakttagelse som en lärare i kultursystemet delade med sig av den 1:a mars, att det finns en relativt hög andel unga som inte går vidare till gymnasial och eftergymnasial utbildning. De kan lätt få arbete i små familjeföretag på ön och motivationen att studera vidare är låg. Det kan ses som ett problem men det visar även på en levande företagarkultur. Det finns gott om företag på ön där två eller flera generationer arbetar tillsammans.

Utbildning, diagram över östra Orust

Entreprenörsandan anas även i statistiken över företag. Som inflyttad på ön kan man observera att släkt, grannar och vänner ofta anlitas för tjänster. De flesta som bor här känner någon elektriker, snickare, rörmokare, grävmaskinist osv.

Lokala kunskaper, symboler
Ekonomisk standard, diagram över östra Orust

Av 4 635 förvärvsarbetande personer med bostad på östra Orust arbetar 1 657 personer i området. 2 434 personer arbetspendlar ut från området. 1 220 personer arbetspendlar in till området. 53 % av de som arbetar, pendlar alltså ut från området, ungefär en tredjedel till västra Orust, något fler till Stenungssund och en nästan lika stor andel till Göteborg.

Antal som pendlar till arbete, Orust karta
Arbetsutpendlare från östra Orust, cirkeldiagram

Medelinkomsten på östra Orust ligger nära men något lägre än i riket. 25 % av hushållen på östra Orust har låg köpkraft/ekonomisk standard, 27 % har medel-låg köpkraft, 25 % medelhög köpkraft och 24 % hög köpkraft. (2017) Vi saknar än så länge uppgifter på hur invånarna använder sina resurser.

”Jordbruk, skogsbruk, fiske” ligger högst i statistiken över antal arbetsgivare på östra Orust med 321 stycken, därefter kommer ”byggverksamhet” med 236 arbetsplatser. 48 arbetsplatser faller inom kategorin ”Kultur, nöje och fritid” och 27 stycken inom ”Hotell- och restaurangverksamhet”. (2020) De näringsgrenar som sysselsätter flest personer är vård och omsorg med 797 personer, därefter tillverkning och utvinning med 690 personer, handel med 608 personer och byggverksamhet med 591 personer. Personliga och kulturella tjänster m.m. sysselsätter 134 förvärvsarbetande personer, hotell och restaurang 96 personer och energi och miljö 47 personer. (2017)

Vi tycker att det ser ut att vara en relativt liten andel arbetstillfällen som genereras av besöksnäring. Det är dock svårt att dra slutsatser utifrån den statistik vi har att tillgå från östra Orust. Flera personer som vill ingå i och bidra till kultursystemet menar att det finns outnyttjad potential för besöksnäring på östra Orust, inte minst med tanke på områdets många kulturutövare, viljan att arrangera publika evenemang, ekoprofilen och det påbörjade arbetet med ekobesöksnäring. Här finns samverkansmöjligheter som kan gynna såväl kulturliv som näringsliv på östra Orust.

Avslutande reflektion

Vi funderar över det som inte syns i statistiken. Många som vi träffar är mångsysslare. Bredvid jordbruk och skogsbruk kan de till exempel ha en kranbils- eller gräv-entreprenadfirma, ett lönearbete eller en delförsörjning genom uthyrning av hus i liten skala. Det vore även intressant att se i hur hög grad boende på Orust är självförsörjande på livsmedel och kanske även får en delinkomst från försäljning av livsmedel. En del av de personer som flyttar ut på landsbygden från städerna motiveras av möjligheten till odling. Inom kultursystemet finns ett stort intresse för frågor som rör lokal självförsörjning av mat och energi.

Riktigt intressant blir statistiken först när den möter iakttagelser av människor som känner sin bygd väl. Vi hoppas att etapp 2 ska ge tid för en process där fler deltar. Vi vill också titta närmare på hur flödet av pengar ser ut i området, till exempel hur mycket av invånarnas inkomster som stannar i området och vad de konsumeras på. Det finns områden som är svåra att ringa in via statistiken. Till dem hör siffror som rör sommarboende på östra Orust.

Det har under processens gång varit påtagligt att det finns en bred samstämmighet i bilden av östra Orust och av dess behov på många punkter. De iakttagelser som har gjorts inom de fyra föreningar som sökte medel till Kultursystmets etapp 1 och inom vår projektgrupp visade sig i många avseenden vara desamma som de iakttagelser och uttryckta behov som kom fram under stormötet på Kulturhuset Kajutan den 1:a mars med 50 deltagare. Studenterna från Chalmers, som kommit till ön utifrån, har också till stor del ringat in samma saker som oss som lever här.

Här kan du ladda ner statistiken som pdf.